Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowe warunki najmu pojazdów, w tym w szczególności warunki zawierania Umów najmu pojazdów, prawa i obowiązki Stron tych Umów, zasady eksploatacji pojazdów oraz warunki przetwarzania danych osobowych Najemców.

 1. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu, Strony związane są postanowieniami Umowy.
 2. Stronami w/w Umowy są:
  a) Najemca: konsument lub przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą),
  b) Wynajmujący: Mateusz Makara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wypożyczalnia MakaraCars z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Kolejowa 43, 97-400 Bełchatów, NIP: 769 217 84 32, REGON: 369404786.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Najemcę. Podpisanie Umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik (zwany dalej „Cennikiem”) oraz Cennik kar umownych i dodatkowych kosztów wypożyczania (zwany dalej „Cennikiem dodatkowych usług”).
 5. Najemcy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu i Cennika w każdym czasie za pośrednictwem strony Internetowej Wynajmującego oraz pobrać je i sporządzić ich wydruk.

Wydanie i zwrot przedmiotu najmu

 1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania Najemcy przedmiotu najmu w momencie zawarcia Umowy, po uprzednim uiszczeniu czynszu najmu oraz kaucji przez Najemcę.
 2. W przypadku wydania przedmiotu najmu w innym miejscu niż siedziba Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty określonej w Cenniku dodatkowych usług.
 3. W przypadku wydania pojazdu poza godzinami pracy Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku.
 4. Po zakończeniu najmu Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym. W przypadku zwrotu pojazdu brudnego lub niezatankowanego do pełna Najemca zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej opłaty określonej w Cenniku dodatkowych usług. W przypadku, gdy opłata ta okaże się niewystarczająca do przywrócenia pojazdu do stanu z dnia wydania Najemcy, Wynajmujący skorzysta z kaucji wpłaconej przez Najemcę na poczet zabezpieczenia ewentualnych należności wynikających z Umowy.
 5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w siedzibie Wynajmującego, w dniach i godzinach pracy Wynajmującego.
 6. W przypadku zwrotu pojazdu w innym miejscu niż siedziba Wynajmującego Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty określonej w Cenniku dodatkowych usług.
 7. W przypadku zwrotu pojazdu poza godzinami pracy Wynajmującego Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty określonej w Cenniku dodatkowych usług.
 8. Zwrot pojazdu po zakończeniu najmu zostanie potwierdzony pisemnym protokołem zatwierdzonym przez obie Strony.

Zasady korzystania z przedmiotu najmu

 1. Najemcą pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej 2 lat posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania Umowy. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Najemcę, iż Najemca i osoba uprawniona spełnia ww. wymogi.
 2. Dokumentami wymaganymi przy zawarciu Umowy są: ważny dowód osobisty lub paszport (w przypadku obcokrajowców), ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, a w przypadku przedsiębiorców – zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub
 3. Pojazd może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w 1 Regulaminu i wskazaną w Umowie jako Najemca. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Najemca ma obowiązek uprzednio uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego na wyjazd poza granice RP do krajów należących do Unii Wyjazd do krajów nienależących do Unii Europejskiej nie jest w ogóle możliwy.
 5. W sytuacji opisanej w ust. 4 tego paragrafu Najemca zobowiązuje się do wykupienia niezbędnego ubezpieczenia.
 6. Opuszczenie granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego będzie traktowane jako usiłowanie kradzieży pojazdu, o czym bezzwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby.

Okres najmu i procedura jego przedłużenia

 1. Okres najmu określa Umowa, a każde jego przedłużenie wymaga zgody Wynajmującego, w formie: pisemnej, telefonicznej lub poprzez wiadomość SMS lub e-mail.
 2. W przypadku przedłużenia okresu najmu za zgodą Wynajmującego pobierana będzie stawka za każdą godzinę zgodnie z taryfą wynikającą z Cennika.
 3. W przypadku przedłużenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego Najemca zobowiązany będzie do zapłaty opłaty dodatkowej określonej w Cenniku dodatkowych usług.
 4. W przypadku przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązuje się do zapłaty różnicy wynikającej z tego tytułu najpóźniej w dniu następnym po przedłużeniu umowy.
 5. W przypadku nieoddania pojazdu po upływie 24 godzin od zakończenia Umowy i nie powiadomienia Wynajmującego o przyczynie opóźnienia, skierowane zostanie zawiadomienie do organów ściągania o dokonaniu przestępstwa w szczególności kradzieży/przywłaszczenia pojazdu.

Prawa i obowiązki stron

 1. Do podstawowych obowiązków Wynajmującego należy: przekazanie do wynajmu pojazdu sprawnego technicznie, z ważnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem, przekazanie Najemcy dokumentów samochodu, zapewnienie ogumienia letniego w okresie 1 marca – 1 listopad oraz zimowego w okresie 1 listopad – 1 marca, wydanie i odbiór samochodu w dniu i o godzinie ustalonej przy podpisywaniu Umowy.
 2. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w dniu i godzinie zawartej w Umowie, czysty (zakaz mycia w myjniach automatycznych), w miejscu oznaczonym w Regulaminie i zatankowany do pełna.
 3. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony Wynajmującemu przed upływem pełnego okresu najmu, Najemcy nie przysługuje z tego tytułu zwrot częściowej należności uiszczonej na rzecz Wynajmującego z tytułu czynszu.
 4. W zakresie eksploatacji pojazdu Najemca zobowiązuje się dbać o powierzone mienie, używać właściwego paliwa, kontrolować ciśnienie ogumienia. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i dokonywania drobnych napraw w szczególności w zakresie wymiany żarówek i uzupełniania płynów eksploatacyjnych.
 5. Najemca zobowiązuje się do przewożenia pasażerów, w liczbie nie większej niż wynika to z liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 6. W przypadku nieużywania pojazdu Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd przed ewentualnymi uszkodzeniami
  i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń.
 7. W sytuacji, gdy pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym pojazdem. W przypadku braku możliwości, o której mowa w zdaniu 1, Najemcy przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.
 8. Najemca zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek zmian i ulepszeń w przedmiocie najmu.
 9. Najemca zobowiązuje się nie holować innych pojazdów i przyczep.
 10. Najemca zobowiązuje się nie używać przedmiotu najmu do udziałów w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani treningu do nich.
 11. Najemca zobowiązuje się nie używać przedmiotu najmu do nauki jazdy lub do jej doskonalenia.
 12. Najemca zobowiązuje się do przewozu zwierząt tylko w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach transportowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego na przewóz takich zwierząt.
 13. Najemca zobowiązuje się do nie palenia tytoniu i nie spożywania alkoholu oraz substancji odurzających, dopalaczy itp.
  w pojeździe.
 14. Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ruchu drogowego. Za wszelkie wykroczenia i przestępstwa powstałe w czasie najmu pojazdu odpowiada Najemca.
 15. W przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego w trakcie najmu Najemca ma obowiązek:
  – niezwłocznego powiadomienia Policji i Wynajmującego o zaistniałej sytuacji,
  – otrzymać orzeczenie o winie od Policji wezwanej na miejsce zdarzenia pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkodę,
  – nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub bez zabezpieczenia po kolizji, wypadku lub innym podobnym zdarzeniu.
 16. Najemca odpowiada za szkody powstałe z tytułu braku zabezpieczenia pojazdu lub dokumentów oraz niedopełnienia formalności niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.
 17. Najemca wyraża zgodę na monitorowanie pozycji pojazdu za pomocą systemu GPS i kontrolę prędkości z jaką porusza się pojazd, za pomocą tego systemu. W przypadku przekroczenia prędkości 150 km/h, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku dodatkowych usług.
 18. Ceny dodatkowego wyposażenia, dodatkowych opłat i kosztów wypożyczalni zostały zawarte w Cenniku dodatkowych usług.
 19. Koszty związane z udzieleniem informacji organom ścigania na temat użytkownika pojazdu/kierowcy (według zapytania) pokrywa Najemca.
 20. W przypadku wyłączenia pojazdu z ruchu z winy Najemcy, ponosi on koszty holowania pojazdu i postoju na parkingu.
 21. W przypadku szkody wyrządzonej przez innego niż Najemca użytkownika ruchu, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowania przez ubezpieczenie OC sprawcy.
 22. Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu,
  a nieznajdujące pokrycia w odszkodowaniu wypłaconym przez zakład ubezpieczeń, w tym za szkody obejmujące utratę korzyści za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji. W szczególności, w takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości cen najmu (zgodnie z Cennikiem) za czas naprawy pojazdu, lub czas do wypłaty odszkodowania za utracony pojazd. Kwota wynikająca z powstałej szkody do wysokości kaucji będzie z niej potrącona w całości.
 23. Najemca po zakończeniu najmu zobowiązuje się do przedstawienia dowodów zakupu paliwa (faktura lub paragon) zgodnie z ilością przejechanych kilometrów pod rygorem utraty kaucji.
 24. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, w tym za utratę lub zniszczenie rzeczy przewożonych lub pozostawionych w pojeździe.
 25. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Najemca narusza postanowienia Umowy. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności, Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić przedmiot najmu wraz z wyposażeniem w Załączniku nr 1 do Umowy najmu pojazdu oraz zatankowany do pełna, w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

Czynsz najmu, kaucja, kary umowne

 1. Czynsz najmu pobierany jest z góry w momencie zawierania Umowy, a jego wysokość określa Umowa w oparciu o wartości wskazane w Cenniku.
 2. Koszty związane z eksploatacją pojazdu, takie jak np. koszty mycia, paliwa, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów, itp. obciążają Najemcę.
 3. Najemca zobowiązany jest wraz z czynszem najmu do zapłaty nieoprocentowanej kaucji. Wysokość kaucji określa Umowa w oparciu o wartości wskazane w Cenniku. Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu z Najemcą niezwłocznie po dokonaniu tegoż rozliczenia.
 4. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania kaucji, do dochodzenia zwrotu całkowitych kosztów ewentualnych napraw oraz do odszkodowania od Najemcy na zasadach ogólnych. Ponadto Cennik dodatkowych usług określa wysokość kar umownych oraz sytuację, gdy Strony będą zobowiązane do ich uiszczenia.

Ochrona prywatności

 1. Zawierając Umowę Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Umowy.
 2. Najemca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący.
 4. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Wynajmującego.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Wynajmującego. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Najemców wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.